КРУЖЕЊЕ ВОДЕ

 

 

Процес кружења воде у природи

Без воде живот на Земљи не би постојао. Живи организми се већином састоје од воде. Вода им је потребна за одвијање животних процеса, а неки организми и живе у води. Када воду загрева Сунце, она испарава из океана, река, језера и потока и кондензујући се у атмосфери ствара облаке. Облаци затим враћају воду на земљу у виду кише, снега или града. Ова вода се слива у потоке, реке и језера да би коначно дошла до океана. Вода такође продире и у земљу, испуњавајући шупљине у Земљиној кори где се задржава формирајући кладенце, подземна језера и реке понорнице. Тако се вода непрестано рециклира крећући се са Земље у атмосферу и натраг.

1240402_287003201454358_276318028_na

Припреме:

Презентације:

Видео:

 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

 

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

Ученик има општу обавезу да:

 • поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
 • поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
 • чува имовину и чистоћу школе и естетски изглед школских просторија;
 • брине о очувању животне средине.

У вези са наставом, испитивањем и оцењивањем ученик је дужан:

 • да редовно похађа наставу и извршава школске обавезе. У случају изостанка са наставе, родитељ ученика је дужан да то оправда у року од осам дана.
 • да буде у учионици у тренутку када школско звоно означава почетак часа, да не омета извођење наставе и да не напушта час без претходног одобрења наставника;
 • да ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, као и да обавештава родитеље о свом напретку и постигнућу (читај: о оценама);
 • да током усменог или писменог испитивања покаже своје стварно знање – дакле, без преписивања и коришћења других недозвољених видова помоћи.

 

ПРАВА УЧЕНИКА

Ученици имају право на:

 • квалитетан образовно-васпитни рад, где се „квалитетан” дефинише кроз циљеве и принципе одређене законом;
 • уважавање личности;
 • подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
 • благовремене и потпуне информације о питањима од значаја за њихово школовање, као и информације о њиховим правима и обавезама;
 • слободу удруживања у различите групе и клубове, право на организовање ученичког парламента и учествовање у раду органа школе;
 • подношење приговора и жалбе на оцену;
 • покретање иницијативе за испитивање одговорности запослених у школи, ако било које од претходно наведених права није остварено;
 • правично поступање школе према ученику и у случају када ученик прекрши неку обавезу.

ПИСМЕНА ВЕЖБА

 

14.10.2019.

МАТЕМАТИКА – КРУГ, КРУЖНИЦА, УГЛОВИ (цртање)

 

 

 

 

      ПРИЛОГ – ПРЕПРИЧАВАЊЕ ТЕКСТА

 

 

 

 СЛИКОВИТ ПРИКАЗ УЧЕНИЧКИХ САСТАВА И ЗАДАТАКА

Корисни савети за препричавање текста:

1. Присети се шта значи препричати текст (својим речима испричати прочитано);

2. Препричавање може бити сажето и опширно;

3. Поштуј структуру задатка (увод, разрада, закључак)

4. Препричавај једноставно и јасно;

5. Прати след догађаја:

6. Не пропусти важно;

7. Износи тачне чињенице и догађаје;

8. Покушај да не понављаш исте речи, не почињеш реченице са он, она, када је, онда је и сл.

9. Не користи управни говор.

10. Пре писања (усменог излагања) покушај да направиш план препричавања.

ДОМАЋИ ЗАДАТАК

1.ПРЕПРИЧАТИ БАЈКУ ПИСМЕНО

САМОЕВАЛУАЦИЈА УРАЂЕНОГ РАДА;

Ученици ће сами на основу датих упутстава и ранијих разговора самостално утврдити:

 1. Да ли су препричали сажето или опширно?

2. Извршити анализу свог рада и предложити оцену истог.

3. Образложити своје мишљење и оцену.

Пример: Мислим да је мој задатак за оцену (4), јер сам често понављао неке речи – ,, када је…“ и користио сам управни говор.

 

ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА

Поштовани родитељи,

Савет родитеља је на седници одржаној 10. 09. 2019. године изабрао АМС осигурање за школску 2019/2020. годину.

Одлучено је да годишња премија по ученику износи 400,00 динара.

Последњи дан за уплату осигурања ученика је 15. октобар 2019. године.

ПЕСМОМ И ИГРОМ ДО ЗНАЊА