MAGIČNI KVADRATI

Magični kvadrat je kvadratna tablica čija su“ polja“ popunjena brojevima tako da su zbirovi brojeva u svim vrstama i svim kolonama i na obe dijagonale jednaki među sobom.

1.Brojevi koji se upisuju u polja magičnog kvadrata poređani po veličini, čine niz brojeva u kome je razlika dva susedna broja uvek jednaka.

2. Zbir svih brojeva koji se upisuju mora da bude deljiv sa 3.

3. Karakterističan zbir se dobija kada se zbir svih brojeva podeli sa 3.

4.Broj koji se upisuje u centralno polje je aritmetička sredina svih brojeva koje treba upisati u kvadrat i istovremeno trećina karakterističnog zbira.

5.Zbir i razlika magičnih kvadrata takođe je magični kvadrat.

Прочитајте више MAGIČNI KVADRATI